Yhteystiedot

Taloco Oy
Terminaalitie 6
90400 Oulu

Esko Tero
Rakennusmestari

Email: esko.tero@taloco.fi
Puh. 0400 687 4990400 687 499